Friday 13th/Saturday 14th September 2024

Dydd Gwener 13eg/Dydd Sadwrn 14eg Medi 2024

Llanbedr Beer Festival is a small, friendly event for lovers of locally brewed real ales and Welsh cider. Run and organised entirely by local volunteers, its main purpose is to raise funds to help a range of local organisations and charities each year.

Mae Gŵyl Gwrw Llanbedr yn denu pobl o bell ac agos i brofi dewis ardderchog o gwrw a seidr o fragdai yng ngogledd Cymru. Mae’r gwaith yn wirfoddol, a dosberthir yr elw ymysg achosion da’r gymuned.

Prisiau

Gwener Sadwrn

18oed +

Cyn 1700 £4* £5*

Ar ôl 1700 £6* £8*

14-17 oed

£ 2 £3

* tocyn yn cynnwys gwydr swfenir a nodiadau blasu

Os ydych chi'n ddigon ffodus i edrych o dan 18 oed efallai y gofynnir i chi ddangos prawf o'ch oedran.

Ni weinir alcohol i unrhyw un o dan 18 oed.

Prices

Friday Saturday

18 years and over

Before 1700 £4* £5*

After 1700 £6* £8*

14-17 years old

£2 £3

*Price includes souvenir glass and tasting notes.

If you are lucky enough to look under 18 years old you may be asked to show proof of your age.

Alcohol is not served to anyone under 18 years old.

All beers and ciders £2 per half pint token *

Pris pob cwrw a seidr £2 tocyn hanner peint *

Admission/Mynediad 2024

*or 330ml for non-alcoholic beers/neu 330ml ar gyfer cwrw di-alcohol

We prefer cash if possible as the wifi and data signals are weak for our card readers

Mae'n well gennym arian parod os yn bosibl gan fod y signalau wifi a data yn wan i'n darllenwyr cardiau

Please note that photographs may be taken at the festival and may be used for publicity purposes.

Nodwch y gellir cymryd ffotograffau yn yr ŵyl a gellir eu defnyddio at ddibenion cyhoeddusrwydd..