Llanbedr Festival Committee

The annual Llanbedr Beer Festival is organised and managed by the Llanbedr Festival Committee. The Committee are all volunteers who give their time freely. In addition during the Beer Festival week an extra 25 or so local volunteers are called on to help set up the marquee, man the tills and work the bar.

Pwyllgor Gŵyl Llanbedr

Mae Gŵyl Gwrw flynyddol Llanbedr yn cael ei threfnu a’i rheoli gan Bwyllgor Gŵyl Llanbedr. Mae'r Pwyllgor i gyd yn wirfoddolwyr sy'n rhoi o'u hamser yn rhydd. Yn ogystal, yn ystod wythnos yr Ŵyl Gwrw mae tua 25 o wirfoddolwyr lleol ychwanegol yn cael eu galw ar i helpu i osod y babell fawr, trin y tiliau a gweithio’r bar.

Profits made from the annual beer festival are distributed to a number of local good causes all along the Ardudwy coast from Talsarnau to Barmouth.

We have a number of local companies supporting our festival by sponsoring one of the barrels of beer or brand of cider. The charges for entering the marquee and the money paid for each drink mostly goes towards the fixed cost of arranging the event, such as marquee and toilet hire, security staff, entertainment, public liability insurance and of course the beer and cider.

Mae’r elw a wneir o’r ŵyl gwrw flynyddol yn cael ei ddosbarthu i nifer o achosion da lleol ar hyd arfordir Ardudwy o Dalsarnau i’r Bermo.

Mae gennym nifer o gwmnïau lleol yn cefnogi ein gŵyl drwy noddi un o’r casgenni o gwrw neu frand o seidr. Mae’r taliadau am fynd i mewn i’r babell fawr a’r arian a delir am bob diod yn bennaf yn mynd tuag at y gost sefydlog o drefnu’r digwyddiad, megis llogi pabell fawr a thoiled, staff diogelwch, adloniant, yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac wrth gwrs y cwrw a’r seidr.